• WAP手机版 RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
风水

乙未年吉利红课

时间:2020-01-29 23:57:55   作者:吴东燃   来源:   阅读:9318   评论:0
内容摘要:乙未年吉利红课  正月  坎乙未武 坎乙未武 坎乙未武 坎乙未武 震戊寅武 震戊寅武 震戊寅武 震戊寅武坤乙卯文 离戊午文 艮癸亥武 震戊寅武震戊寅武 离戊午文 艮癸亥武 离戊午文  二月  坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未 坎乙未坎已卯 坎......

乙未年吉利红课

   

正月

   

坎乙未武       坎乙未武       坎乙未武       坎乙未武      

震戊寅武       震戊寅武       震戊寅武       震戊寅武

坤乙卯文       离戊午文       艮癸亥武       震戊寅武

震戊寅武       离戊午文       艮癸亥武       离戊午文

   

二月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯    坎已卯

巽壬午    兑癸未    乾乙酉    坎戊子    巽辛卯    兑癸已    坎乙未    兑丁酉    巽庚子    乾庚戌

巽庚子    巽丁已    坎已卯    巽丁已    巽辛卯    巽丁已    坎已卯    巽庚子    坎已卯    坎已卯

   

三月

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰    坤庚辰

艮癸丑    坎甲寅    坤乙卯    巽丁已    离戊午    坤已未    坎庚申    坤甲子    艮丁卯    坤庚午

艮癸丑    艮丁卯    坤庚辰    艮丁未    艮癸丑    艮丁卯    坤庚辰    坤甲子    艮癸丑    坤庚辰

   

                            坎乙未武

                            坤庚辰弼

                            坤庚辰弼

                            坤庚辰弼

   

   

四月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

离辛已    离辛已    离辛已    离辛已    离辛已    离辛已

离甲申    震丁亥    坎乙未    巽庚子    巽戊申    坎辛亥

震庚午    艮丁未    离辛已    离辛已    离戊午    离庚寅

   

五月

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

巽壬午    巽壬午    巽壬午    巽壬午    巽壬午    巽壬午    巽壬午    巽壬午

巽丁已    坎庚申    巽丙寅    乾戊辰    乾辛未    巽已卯    巽壬午    兑癸未

坎乙已    坎已卯    坎乙未    坎庚申    坎乙未    巽癸酉    巽戊申    巽丁已

   

   

   

六月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未

艮丙戌    乾已丑    兑癸已    乾甲午    兑丁酉    坤戊戌    坤辛丑    乾壬寅    兑丙午    艮丁未

兑丁酉    乾戊辰    巽丁已    乾辛未    乾庚戌    艮癸丑    乾已丑    乾壬寅    乾甲午    艮丁未

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

兑癸未    兑癸未    兑癸未    兑癸未

离已酉    乾庚戌    艮癸丑    坤乙卯

乾戊辰    兑癸未    艮癸丑    兑癸未          

   

七月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未武

离甲申    离甲申    离甲申    离甲申    离甲申    离甲申    离甲申    离甲申弼

巽丁已    离戊午    巽丙寅    震庚午    巽癸酉    巽甲戌    坎已卯    离甲申弼

离已酉    离戊午    离庚寅    离甲申    离戊午    巽甲戌    震庚午    震庚午弼

   

八月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉    乾乙酉

乾已丑    艮壬辰    兑癸已    坎乙未    兑丁酉    坤戊戌    乾壬寅    兑丙午    巽戊申    乾庚戌

乾戊辰    乾庚戌    兑壬戌    乾乙酉    乾庚戌    兑壬戌    乾壬寅    兑丁酉    离戊午    乾乙酉

   

坎乙未    坎乙未武

乾乙酉    乾乙酉文

艮癸丑    坤乙卯文

艮癸丑    乾乙酉文

   

九月

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌    艮丙戌

坎庚申    艮癸亥    坤甲子    震戊寅    坎已卯    巽壬午    艮丙戌    艮丁亥

艮丙戌    艮丙辰    坤甲子    艮癸亥    艮丁卯    巽戊申    兑癸已    艮丁未

十月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

震丁亥    震丁亥    震丁亥    震丁亥    震丁亥    震丁亥    震丁亥    震丁亥

巽辛卯    坎乙未    巽庚子    坎乙已    巽戊申    离已酉    坎辛亥    坎甲寅

震丙申    震丁亥    震丁亥    震丁亥    巽丁已    震已已    坎乙未    震庚午

   

   

   

   

十一月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

坎戊子    坎戊子    坎戊子    坎戊子    坎戊子    坎戊子    坎戊子

坎庚申    巽丙寅    乾戊辰    坎已卯    巽壬午    兑癸未    乾乙酉

坎已卯    巽辛卯    巽丁已    巽癸酉    巽戊申    巽丁已    坎已卯

   

   

   

   

   

十二月

   

坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未    坎乙未

乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑    乾已丑

乾已丑    兑癸已    乾甲午    兑丁酉    坤戊戌    乾壬寅    兑丙午    乾庚戌    艮癸丑

乾戊辰    兑丙辰    乾戊辰    乾庚戌    兑丙辰    乾庚戌    乾已丑    乾乙酉    艮癸丑

   

   

   

   

   


相关评论

华夏吴氏网QQ交流群:85987924   站长QQ:116539779   吴氏网公众号:cwu2015     世界吴氏公众号:worldwucom

  粤ICP备13015218号